Länsi-Säkylän teollisuusalue > Ympäristönsuojelu8. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kaikkien urakoitsijoiden noudatettava ympäristösuojelusta annettuja ohjeita ja määräyksiä tehdas alueella työskennellessään. Jokaisen velvollisuutena on ilmoittaa välittömästi tilaajan yhdyshenkilölle, mikäli oman työsuorituksen seurauksena on tapahtunut tai uhkaa tapahtua ympäristövahinko tai tilapäispäästö.
Jokaisen on hälytysilmoituksen jälkeen ryhdyttävä torjuntatoimiin kykyjensä mukaan.

Jos toimitukseen liittyy vaarallisten aineiden käsittelyä tai varastointia, on toimittajan esitettävä työntekijöille ja tarvittaessa muille asianomaisille käyttöturvallisuustiedotteet ja lisäksi:
- hankittava tarvittavat luvat Kts. kohta 7.2 KEMIKAALITYÖLUPA
- nimettävä tarvittavat vastuuhenkilöt
- varoitettava tarvittaessa muita henkilöitä vaarasta.


8.1 Öljyjen käsittely
Öljyä on käsiteltävä niin, ettei se pääse maaperään tai kanaaleihin. Tynnyrit on säilytettävä pystyasennossa ja suljettuna. Annostelupumppujen ja hanojen alla on käytettävä astiaa. Jäteöljyjen, liuotinjätteiden yms. nestemäisten jätteiden poiskuljetuksesta ja hävittämisestä lain ja asetusten mukaisesti huolehtii jokainen toimittaja (käyttäjä) itse, ellei tilaajan kanssa toisin sovita.


8.2 Pakkausmateriaalit

Pakkausmateriaaleina käytetään mahdollisuuksien mukaan kierrätykseen soveltuvia materiaaleja.
Pakkausmateriaalien kierrätyksessä on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään materiaalissa olevia aine ja toissijaisesti energia. Viimeisenä vaihtoehtona jäte sijoitetaan kaatopaikalle.


8.3 Jätteiden vähentäminen ja lajittelu

Kaikessa toiminnassa urakoitsijat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja että jätteistä ei aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toimintamenetelmät on valittava niin, että ne suosivat ympäristölle haitattomia, kierrätyskelpoisia tuotteita.

Tilaaja asettaa toimittajien käyttöön ulkotiloihin sijoitettuja jätesäiliöitä ja huolehtii niiden tyhjentämisestä, jollei ole toisin sovittu. Toimittaja on velvollinen valvomaan, että jätteet lajitellaan ohjeiden mukaisesti säiliöihin ja lavoille. Hyötyjätteen lajittelussa on huomioitava, että puutavara, metalli, paperi ja pahvi lajitellaan omille lavoilleen.
SELVITÄ AINA TYÖKOHTEESI JÄTELAVOJEN JA ASTIOIDEN SIJAINTIPAIKAT TILAAJAN VALVOJALTA.

Teollisuusalueelle on laadittu oma ympäristösuunnitelma, josta selviää myös jätteiden lajittelu.
Jätteiden lajitteluohje liitteenä.

Mainittavaa on, että, jos ulkopuolinen urakoitsija suostuu lajittelemaan esim. purettavan rakennusjätteen, hän saa käyttöönsä Apetit Ruoka Oy:n vaihtolavat ja jätteet voi viedä tehtaan hyötyjätekentälle.
Jos ulkopuolinen urakoitsija ei suostu lajittelemaan rakennusjätteitään niin hänellä tulee olla omat vaihtolavat ja jätteet tulee viedä pois tehtaan alueelta kunnan kaatopaikalle (Hallavaara ).

Tutustu jätteiden lajitteluohjeeseen ennen töiden aloittamista.


Avaa Jätehuollon periaatekaavio pdf-tiedostona

8.4 Vaaralliset jätteet

Jokainen toimittaja on velvollinen pitämään omat vaaralliset jätteensä (esim. maali- ja liuotinjätteet, akut ja paristot, öljyt jne.) erillään muista jätteistä sekä huolehtimaan omien vaarallisten jätteidensä asianmukaisesta käsittelystä työkohteissa. Toimittaja on velvollinen huolehtimaan omien vaarallisten jätteiden hävittämisestä ja poiskuljettamisesta lain ja asetusten mukaisesti.

 


8.5 Maaperän suojelu
Kaikessa toiminnassa on estettävä maaperän saastuminen ennalta.
Jos maaperä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta pääsee saastumaan, siitä on ilmoitettava tilaajalle. Toimittaja on velvollinen puhdistamaan alueen ja maaperän. Puhdistamisvelvoite on toimittajalla myöhemminkin havaituissa saastumistapauksissa, jotka toimittaja on aiheuttanut.

8.6 Päästöt puhdistamolle ja vesistöön
Vaarallisten aineiden ja öljyjen yms. pääsy jätevesien puhdistamolle on ehdottomasti estettävä. Tähän liittyviä torjuntakeinoja ovat:
- Työmaalla tapahtuvan palavien nesteiden ja kemikaalien varastoinnin on tapahduttava määräysten mukaisesti. Kyseisten aineiden varastointipaikasta on sovittava tilaajan kanssa.
- Käyttöpaikalla säilytetään mahdollisimman vähän kyseisiä aineita
- Ennen kuin avataan kemikaaleja sisältäviä putkistoja, säiliöitä ja laitteita on varmistettava, että kyseiselle työlle on tilaajan lupa ja putkistot ovat tyhjät ja paineettomat. Jos putkistoja ei ole voitu tyhjentää luontevasti on vaaralliset kemikaalit kerättävä talteen.
- Kemikaaleja sisältävien laitteiden korjauksen ja huollon aikana on ”vahinkokäynnistyminen” estettävä luotettavasti ja putkistotAvaa Jätehuollon periaatekaavio pdf-tiedostona

8.4 Vaaralliset jätteet Sivun alkuun  Tulosta sivu