Länsi-Säkylän teollisuusalue > Paloturvallisuus
6. PALOTURVALLISUUS

Jokainen tehdasalueella työskentelevä työntekijä on velvollinen toimimaan omalla vastuualueellaan siten, että tulipalon vaaraa ei synny.
Henkilöiltä, jotka tekevät ja/tai valvovat tulitöitä, tai töitä, joissa syntyy kipinöitä, vaaditaan voimassaoleva tulityökortti.

Yksiköissä on tämän ohjeen lisäksi omia tulityöohjeita ja määräyksiä. Tilaajan edustaja myöntää tulityöluvan.

6.1 Työkohteen yleisvalvonta
Tilaajan valvojat ja suojeluhenkilöstö valvovat jatkuvasti työkohteita. Valvonnassa kiinnitetään huomiota paloturvallisuusasioihin ja siihen miten ne on työkohteissa hoidettu. Paloturvallisuusvalvonta kuuluu myös toimittajille. Jälkivartiointiaika on vähintään yksi tunti.

6.2 Tulityövalvonta
Kaikissa tehtaalla tapahtuvissa tulitöissä on ehdottomasti noudatettava tulityövalvontasuunnitelman määräyksiä ja huomioida myös tehdasyksiköiden omien tulitöiden valvontasuunnitelmien ohjeet.

Tulitöistä annetaan aina tieto myös vartiointiliikkeelle.

6.3 Tupakointi
TUPAKOINTI TEHDASALUEELLA JA TEHDASTILOISSA ON SALLITTU VAIN MERKATUISSA PAIKOISSA.

APETIT RUOKA OY:N ALUEELLA JA TEHDASTILOISSA TUPAKOINTI ON KIELLETTY.

6.4 Sammutuskalusto
Työkohteeseen soveltuvan sammutuskaluston järjestää kukin toimittaja.

Tilaajan järjestämä alkusammutuskalusto on tarkoitettu vain tulipalon sammutukseen. Alkusammutuskalusto on pidettävä sille merkityillä paikoilla ja niiden luo on aina oltava esteetön pääsy.

Palon sammutukseen tarkoitettua kalustoa ei tahallisesti saa vahingoittaa. Palokalustoa vahingoittanut henkilö voidaan saattaa pelastustoimilain edellyttämään vastuuseen.
Jos olet käyttänyt tilaajan sammutinta, ilmoita siitä välittömästi tilaajalle.

6.5 Kulku- ja poistumistiet
Ovien edustat, kulkutiet ulkona ja sisällä tulee pitää vapaina ja kunnossa palo- ja pelastustoimintaa, sekä henkilöstön pelastautumista varten.
Osastoivat palo-ovet tulee pitää suljettuina, kun niitä ei käytetä!


6.6 Kaasupullot
Kaasupullovarasto on sijoitettava ulos palamattomasta materiaalista tehtyyn katokseen ns. aurinkosuojaan. Pullot pidetään varastossa pystyssä, tyhjät ja täydet pullot on pidettävä omissa merkatuissa ”lokeroissaan”. Pullovarastojen sijainti on oltava tehdaspalokunnan tiedossa.

Työssä käytettävät kaasupullot tulee kiinnittää pullokärryihin tai telineisiin ja niiden luo on oltava aina esteetön pääsy. Tulitöissä käytettävän laitteiston on oltava moitteettomassa kunnossa. Laadultaan sekä varusteiltaan niiden on vastattava standardien ja suojeluohjeiden vaatimuksia.

Työpaikoilla ei saa varastoida kaasupulloja päivittäistä tarvetta enempää.

Kaasupullon avain pidetään käytön aikana venttiilissä. Venttiili- ja letkupalon varalta tulee varusteisiin kuulua katastrofikäsine pulloventtiilin sulkemista varten.

Kaasuhitsausletkut tulee varustaa takaiskuventtiilillä ja takatulisuojalla!
Nestekaasupulloissa tulee olla letkurikkoventtiili ja paineensäädin, joka on säädettävissä enintään 4 baarin paineelle.
Nestekaasuletkuna on käytettävä suurpaineletkua, joka saa olla enintään 10 m pitkä.

Tyhjät kaasupullot tulee välittömästi siirtää pois työkohteesta kaasupullovarastoon!
Työn päätyttyä pulloventtiilit on suljettava ja työajan (päivän) päätyttyä kaasuhitsausletkut on kelattava pullokärryihin.


6.7 Palavat nesteet ja kaasut
Palavat nesteet muodostavat leimahduspisteen alhaisuudesta johtuen suuren palovaaran, joka pahimmassa tapauksessa voi johtaa räjähdysmäiseen paloon.

Palavia nesteitä ja kaasuja ei saa varastoida työpaikoilla lakisääteisiä määriä enempää. Työaikaiset varastot sijoitetaan ulos, palamattomista rakenteista tehtyihin ”katoksiin”. Myös näissä on huomioitava määräykset palavien nesteiden varastoinnista. Kunkin varastopaikan sijoituksesta on sovittava tehtaan palopäällikön kanssa.

Tyhjät, palavien nesteiden astiat on heti käytön jälkeen poistettava sisätiloista.

HUOM! Kaatopaikalle menevien roskien joukkoon ei saa laittaa mitään vaarallisia jätteitä, esim. maalia, liuottimia yms. jätettä. (Katso ympäristöohje)

Palavien nesteiden, jäteöljyn, liuottimien yms. pääsy maahan tai veteen on estettävä.
Vahingon sattuessa on asiasta välittömästi ilmoitettava tilaajan edustajalle.


6.8 Työmaatoimistot

Väliaikaiset työmaa- ja varastotilat (kopit) on sijoitettava rakennusten ulkopuolelle, työmaasuunnitelmaa sekä tilaajan valvojien antamia ohjeita noudattaen.


6.9. Työpaikan paloturvallisuusohjeita työvuoron päättyessä
1. KATKAISE sähkö työpaikkasi koneista ja laitteista, muista myös kahvinkeittimet.
2. VARMISTA että työpaikkasi suojalaitteet ja lukitukset ovat asianmukaisessa kunnossa.
3. TARKISTA että työpaikkasi on siisti ja järjestyksessä.
4. ILMOITA Vartiointiliikkeelle missä on tehty tulitöitä, onko ollut syttymiä ja koska palovartiointi on lopetettu.
5. HUOMAUTA tilaajalle heti työkohteessa ilmenevistä vioista tai puutteista, kuten rikkinäisistä palo-ovesta, rikkinäisestä alkusammutuskalustosta, öljy- tai kemikaalivuodosta jne.

 

 

 

  Sivun alkuun  Tulosta sivu