Länsi-Säkylän teollisuusalue > Työsuojelu4. TYÖSUOJELU

Länsi-Säkylän teollisuusalueella olevat yritykset edellyttävät kaikilta tehdasalueelle, korjaus- ja kunnossapitotöihin tulevilta henkilöilta voimassa olevaa TYÖTURVALLISUUSKORTTIA tai muuta vastaavaa turvallisuuskoulutusta, joka on todistettavissa.

 

4.1 Tilaajan velvollisuudet ja vastuu
Tilaajan velvollisuus on opastaa toimittajia työkohteen turvallisuusasioissa, huolehtia työmaatarkastuksista, yleisestä turvallisuudesta ja yhteistyön organisoinnista.

4.2 Toimittajan työnjohdon velvollisuudet ja vastuu
Toimittajan vastuuhenkilö (3.2) edustaa työpaikalla toimittajaa. Hänen tulee osaltaan valvoa lain ja annettujen ohjeiden noudattamista ja kantaa niistä vastuu. Vastuuhenkilön tulee erityisesti valvoa ja opastaa, että:

- Kuhunkin tehtävään käytetään riittävän ammattitaitoista (tilaajan edellyttämää) turvallisuusasioihin perehtynyttä työvoimaa. Ulkomaalaisen työvoiman kohdalla tulee toimittajan esittää työntekijästään voimassa oleva työlupa.

- Työtehtävät suunnitellaan huolella, aina ennen työn aloittamista.

- Työntekijän käyttöön annetut välineet ovat turvallisia ja määräysten mukaisia, niitä käytetään oikealla tavalla ja niiden kunnosta huolehditaan.

- Nostoapuvälineet ovat säädösten mukaisessa kunnossa ja tarkastettuja.

- Työssä käytettävät työtasot ja -telineet on suunniteltu huolellisesti ja ne on ennen käyttöönottoa tarkastettu. Jos työtasoihin joudutaan tekemään ”aukkoja”, tulee ne välittömästi eristää esim. kaiteilla, ettei niistä aiheudu putoamisvaaraa.

- Tikkaita ei saa käyttää työskentelyyn

- Varmistaa, että työympäristön olosuhteet ovat turvalliset myös alueen muille työntekijöille. Jos työkohteessa on vaarapaikkoja, niistä on ehdottomasti ilmoitettava työkohteen muille työntekijöille ja tilaajan edustajalle.

- Työntekijän opastus ja koulutus tulevat hoidetuksi siinä määrin kuin hänen tehtäviensä työsuoritus sitä edellyttää.

- Työkohteessa aloitetaan työt vasta, kun tilaaja (esim. tuotanto-osasto) on tehnyt tarvittavat valmistelutyöt ja antanut aloitusluvan.

- Työntekijöiden tulee aina käyttää henkilökohtaisia suojaimia, jos työssä on turvallisuusriskejä  eikä niitä voida muuten poistaa sekä noudatettava työkohteen hygieniavaatimukset ja pukeuduttava sen mukaisesti.

Suojakypärän käyttö on pakollista Sucros Oy:n työkohteissa. Se voidaan määrätä pakolliseksi myös muiden yritysten työkohteisiin, joissa on ilmeinen päähän putoamisriski. Laajemmissa korjaus- ja rakennuskohteissa tulee aina käyttää kypärää.

- Vastaavan työnjohdon tulee osaltaan huolehtia, että mm. rakennustöiden
järjestelyohjeissa mainitut työmaatarkastukset suoritetaan ajallaan.

Asbesti
Asbestin purkutyö on luvanvaraista.
Asbestin purkutyötä saavat tehdä vain yritykset, joilla on lupa tehdä ko. töitä.

Jokaisen työnjohtajan tulee tuntea tämän työmaaohjesäännön sisältö ja noudattaa sen määräyksiä ja ohjeita, sekä muita työkohteen erillisohjeita.

Tilaajan valvojan ja toimittajan työnjohdon tulee yhdessä valvoa, että työntekijät ovat perehtyneet ja ymmärtäneet ohjeiden sisällön sekä turvalliset työmenetelmät.

4.3 Työsuojeluyhteistyö, tiedotus
Lakisääteistä työsuojeluyhteistyötä johtaa, ellei muusta ole sovittu, tilaajan työsuojelupäällikkö. Hänellä ja tilaajan muilla työsuojeluhenkilöillä on vaaran uhatessa oikeus puuttua toimittajien toimintaan. Työhön liittyvä yhteistyö tulee ensisijaisesti hoitaa tilaajan yhdyshenkilön ja toimittajien kesken.

Kaikista työpaikalla sattuvista tapaturmista ja vahingoista (myös läheltä piti tapauksista) on tehtävä selvitys tilaajalle. Vakavista tapaturmista on ilmoitus tehtävä heti yksikön työsuojelupäällikölle.

Suojeluhenkilöstön nimet löytyvät yrityksen ilmoitustaululta.

4.4 Työmaan tarkastusryhmän perustaminen ja kokoonpano
Työmaan tarkastusryhmä nimetään tapauskohtaisesti tilaajan ja toimittajien yhteisesti sopimalla tavalla.

4.5 Tarkastusryhmän tehtävät
Työmaan tarkastusryhmän tehtävänä on suorittaa tarkastus työmaalla viikottain, tehdä huomautuksia puutteellisuuksista ja esittää toimenpiteitä työsuojelun tehostamiseksi työpaikalla.

Asiat joihin tarkastusryhmän tulee kiinnittää huomiota, ovat:
- Alueen ja työkohteen yleinen siisteys, järjestys ja jätteiden lajittelu
- Kulkuväylät ja portaat
- Telineet, työtasot ja tikkaat
- Työmaan palontorjuntavalmius ja palosuojeluohjeiden noudattaminen
- Työvälineiden kunto ja rakenne
- Aukkojen ym. kohteiden kaiteet ja suojaus
- Työmaan sähköistys ja valaistus
- Nosturien, nostolaitteiden, nostoapuvälineiden ja köysien kunto ja käyttömenetelmät sekä määräaikaistarkastukset
- Työmaan varoitus- ja kieltokilpien riittävyys
- Henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö
- Työmaa- ja sosiaalitilojen kunto ja käyttö
- Kaikkien projektiin liittyvien ”läheltä piti” tapausten ja tapaturmien selvittäminen, sekä siihen liittyvien toimintaohjeiden antaminen
- Tämän työmaaohjeen hallinta työkohteessa
- Mahdolliset ympäristöriskit


4.6 Ennakoivat toimenpiteet tapaturmien/sairastapausten varalta

Toimittajan tulee huolehtia siitä, että heidän työkohteessaan on riittävästi ensiapuvälineitä .

Tilaaja on sijoittanut ensiapuvälineitä eri puolille tehdasaluetta, pääsääntöisesti valvomoiden yhteyteen. Hätätilanteessa alueen kaikki ensiapuvälineet ovat jokaisen käytettävissä.
Jos käytät ensiapulaukkua, ota yhteys tilaajaan laukun täydennystä varten. Sivun alkuun  Tulosta sivu