Länsi-Säkylän teollisuusalue > Toimittajien velvollisuudet ja vastuu3. TOIMITTAJIEN VELVOLLISUUDET JA VASTUU


3.1 Työmaaohjeen noudattaminen
Mikäli toimittaja (aliurakoitsija) ei noudata tätä työmaaohjesääntöä, hän vastaa vahingon, tapaturman tai haitan aiheuttamista välillisistä ja välittömistä seurauksista ja kustannuksista vahingon kärsineelle osapuolelle.

Tilaajalla on oikeus korjata/poistaa vaaraa/haittaa aiheuttava tilanne toimittajan sopimusalueella, toimittajan kustannuksella, mikäli toimittaja ei siitä ilmoituksen saatuaan ryhdy välittömiin toimiin.

Toimittajan ja koko työssä olevan henkilöstön on noudatettava työpaikalla voimassa olevia lakeja ja määräyksiä sekä yksityiskohtaisia turvallisuusohjeita. Toimittaja vastaa henkilöstönsä ja kalustonsa vakuuttamisesta.

3.2 Vastuuhenkilö
Toimittajan tulee nimetä työpaikalle vastuunalainen työnjohtaja, asennusryhmän esimies tai muu työn suorittamisesta vastuussa oleva henkilö ellei toisin sovita. Kyseisen henkilön nimi ja yhteystiedot (= gsm) tulee saattaa tilaajan tietoon, samoin kuin mahdolliset henkilövaihdokset.

3.3 Aliurakoitsijat
Työssä saa käyttää vain sellaisia aliurakoitsijoita, jotka tilaaja on hyväksynyt. Tällainen varmennus voi olla esim. turvallisuuspassi tai muu vastaava turvallisuuskoulutus, joka on todistettavissa. Toimittaja vastaa, että hänen aliurakoitsijansa tiedostavat tämän työmaaohjeen sisällön, työkohteen riskit, noudattavat turvallisuusmääräyksiä ja työskentelevät muutoinkin turvallisesti.

3.4 Varastoalue
Toimittaja vastaa omien raaka-aineidensa, asennusmateriaalin ja työvälineiden asianmukaisesta varastoinnista ja säilytyksestä tilaajan osoittamassa paikassa.

3.5 Työmaajärjestys
Toimittaja vastaa omien työntekijöidensä osalta järjestyksen ja siisteyden säilymisestä työpaikalla, työ- ja varastointitiloissa, ruokalassa ja sosiaalitiloissa. Järjestyshäiriöistä, joissa tarvitaan viranomaistentoimenpiteitä, tulee välittömästi ilmoittaa vartiointiliikkeelle ja tilaajan edustajalle.

Tilaajalla on oikeus oman harkintansa mukaan kieltää pääsy työpaikalle sellaiselta toimittajan henkilöstöön kuuluvalta, joka on menetellyt epärehellisesti, esiintynyt tehdasalueella hyvien tapojen vastaisesti tai syyllistynyt turvallisuusmääräysten rikkomiseen.

3.6 Työympäristön siisteys ja järjestys
Jokainen toimittaja on työn aikana velvollinen huolehtimaan oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä.

Töiden valmistuttua tulee toimittajan poistaa välittömästi kaikki ylimääräiseksi jääneet välineet ja tarvikkeet, asennusjätteet, tilapäiset rakennelmat ja telineet. Tilapäisten ja kiinteiden rakennelmien ja telineiden yhteiskäytöstä tulee toimittajien sopia hyvissä ajoin, jotta vältytään turhalta rakentamiselta ja purkamiselta. Toimittajat vastaavat myös tilaajan heille osoittamien varastotilojen ja alueiden puhtaanapidosta.

Jokainen työmaalle tuotu kone ja laite on työn valmistuttua poistettava ensitilassa alueelta.

 

Tilaaja asettaa tarvittaessa toimittajien käyttöön ulko- ja sisätiloihin merkattuja jätelavoja ja jätesäiliöitä sekä huolehtii niiden tyhjennyksestä. Tällöin edellytyksenä on, että toimittaja noudattaa Länsi-Säkylän tehdasalueen jätehuolto-ohjetta ja lajittelee tuottamansa jätteet jätehuolto-ohjeen mukaisesti.

Toimittajan, joka ei halua noudattaa jätehuolto-ohjetta, on velvollinen hankimaan itse omat jätelavat ja – astiat ja hoitamaan itse omien jätteidensä poisvienti alueelta. Jätehuolto-ohje liitteenä.

Työmaalle saa tuoda vain sellaisia työkaluja, koneita, laitteita ja telineitä, joita siellä välittömästi tarvitaan. Kyseisten koneiden ja laitteiden tulee olla lakien ja määräysten mukaisessa kunnossa. Näiden laitteiden väliaikainenkin varastointi työmaalle ilman lupaa on kielletty.

Tilaaja pidättää itselleen, todetessaan toimittajan laiminlyöneen työympäristön puhtaanapidon, oikeuden suorittaa itse tai hoitaa työpaikan siivouksen toimittajan kustannuksella.

 

Sucros Oy:llä on elintarviketurvallisuuteen liittyen tehdas jaettu viiteen HYGIENIA-ALUEESEEN. Tutustu hygieniaohjeisiin Muuta huomioitavaa-osiossa. Tilaajan edustaja perehtyttää toimittajan työntekijät ko.työkohteen hygieniavaatimuksiin ennen työn aloitusta.
 
Sucros Oy:n alueella saa käyttää ainoastaan tilaajan hyväksymiä voiteluaineita ja muita kunnossapidon kemikaaleja. Tämän vuoksi toimittajan tulee hyväksyttää käyttämänsä kemikaalit tilaajan edustajalla ennen työn aloitusta.

WestPakin tuotantotilat ovat hygienia-aluetta. Tilaajan edustaja perehdyttää toimittajan työntekijät hygieniavaatimuksiin ennen työn aloitusta.

  Sivun alkuun  Tulosta sivu